کارمندان بانکی
اعتبارات اسنادی   
اعتبار اسنادی یک روش و وسیله تضمین پرداخت است که به موجب آن یک بانک برای پرداخت مبلغ معینی به فروشنده کالا یا خدمات، متعهد میشود مشروط بر اینکه اسناد مقرر شده حاکی از ارسال کالا یا انجام خدمات در موعد مقرر توسط فروشنده ارائه شود.

گشایش اعتبارات اسنادی دیداری بابت واردات کالا

• اشخاص مشمول
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

• نوع کالا
کلیه کالاهای مجازبموجب مقررات صادرات و واردات

• مراحل انجام کار
- مراجعه مشتری به وزارتخانه ذیربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورودکالا
- مراجعه مشتری به وزارت بازرگانی واخذ مجوز ورود کالا
- ارائه اوراق ثبت سفارش ممهورشده به مهر وزارت بازرگانی، پروفرما، بیمه نامه و درصورت نیاز، مجوز سازمان حمل و نقل و پایانه های کشوربه یکی از شعب ارزی بانک ملت
تبصره :‌ انجام تشریفات مناقصه ویاارائه مجوز ترک تشریفات مناقصه برای خریدهای دولتی بیش از یک میلیون دلارالزامی است.
- بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت مورد نیاز
تبصره :‌ میزان پیش پرداخت برای واردات کلیه کالاها توسط وزارتخانه ها و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند100درصد مبلغ اعتبار درروز گشایش
- تامین هزینه های افتتاح اعتباراسنادی توسط مشتری
- افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی
- حمل کالا و دریافت اسناد حمل از کارگزار
- تأمین ما به التفاوت وجه مورد نیاز تا مبلغ پیش پرداخت اولیه توسط مشتری، ظهر نویسی و تحویل اسناد به مشتری جهت ترخیص کالا

گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله (ریفاینانس) منعقده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملت

اشخاص مشمول: کلیه واردکنندگان اعم از تولیدی و تجاری که نسبت به واردات کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اقدام می‌نمایند، می‌توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس نمایند.

اشخاص مجاز: اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تولیدی و تجاری با سابقه اعتباری حداقل 5 سال، تولیدکنندگان و وارد کنندگان د ارو و مواد دارویی، خودروسازان و قطعه‌سازان

کالاهای مجاز: کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات قابل ورود به کشور

• مراحل انجام کار
1 - مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد و ارائه تقاضانامه استفاده از تسهیلات.
2 - صدور مصوبه اعتباری توسط مراجع ذیربط (شعبه، مدیریت امور شعب، اداره کل اعتبارات و هیأت مدیره بانک ملت) براساس حدود اختیارات تفویضی.
3 - انعکاس تقاضا از طریق شعب ارزی به ضمیمه تصاویر مصوبه، اوراق ثبت سفارش و پروفرما به اداره کل عملیات ارزی و یا اداره کل خارجه.
4 - اخذ مجوز از اداره کل عملیات ارزی مبنی بر اختصاص خط اعتباری منعقده توسط بانک مرکزی یا اختصاص خط اعتباری توسط اداره کل خارجه از محل قراردادهای منعقده.
5 - ارائه بیمه‌نامه، تأمین هزینه گشایش و پیش‌پرداخت به میزان حداقل 10 درصد توسط مشتری و متعاقباً افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی.
6 - صدور گواهی ثبت آماری توسط اداره کل عملیات ارزی بانک ملت پس از دریافت نسخ سند گشایش اعتبار، اوراق ثبت سفارش و پروفرمای مربوطه از شعب ارزی.
7 - ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور LETTER OF INCLUSION برای آن دسته از قراردادهایی که نیاز به صدور LOI دارند.
8 - تأمین حداقل 10درصد اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در زمان معامله اسناد، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری.
9 - تأمین حداکثر 80 درصد مابقی اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در سررسید پرداخت وجه به کارگزار

توضیح1: آن قسمت از وجه اعتبار اسنادی که توسط کارگزار در زمان معامله اسناد به فروشنده پرداخت میگردد تسهیلات اعطایی تلقی می گردد.

توضیح2: این تسهیلات در داخل سقف مجاز فردی اعطای تسهیلات محسوب می گردد.

توضیح3: اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز فردی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

واردات خدمات و کالا/خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی

• اشخاص مشمول کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
• نوع خدمات خدمات مشاوره کارشناسان خارجی ،‌ انجام آموزش اعم از داخل کشور و یا خارج از کشور، خدمات کارشناسی اعم از نصب و راه اندازی دستگاههائی که به خارج ارسال می شود، خدمات ایزو استفاده از شبکه رایانه ای مانند اینترنت و اجاره دستگاهها، اسناد طراحی و مهندسی و .... به ارزش کمتر از 900000دلار، درمواردیکه واردات خدمات و یاکالا / خدمات به ارزش بیش از مبلغ مذکور مورد نظر باشد، اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
• مراحل انجام کار در مورد پروفرماهائی که بابت واردات کالا / خدمات صادرشده :

- مراجعه مشتری به وزارتخانه ذیربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورود کالا
تبصره : چنانچه صرفا ورود خدمات مورد نظر باشد، مراجعه مشتری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دریافت اوراق ثبت خدمت سپس مراجعه به بانک ملت جهت دریافت شماره 8 رقمی ثبت سفارش
- ارائه اوراق ثبت سفارش و یا ثبت خدمت (حسب موارد مذکور)، پروفرما ودرصورت نیاز مجوز سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور به یکی از شعب ارزی بانک ملت
- بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدور مصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت مورد نیاز
تبصره : میزان پیش پرداخت برای واردات کلیه کالاها و خدمات توسط وزارتخانه ها ونهادهای دولتی که ازبودجه عمومی استفاده می نمایند100 درصد مبلغ اعتبار درروز گشایش می باشد.
- تامین هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی توسط مشتری
- افتتاح اعتبار اسنادی با درج شرط ارائه 10 درصد ضمانتنامه حسن انجام کار از طریق ارسال پیام سوئیفتی
تبصره : درج شرط کسر مالیات و دیگر کسورات قانونی مطابق نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی از مبلغ خدمات در شرایط اعتبار اسنادی الزامی است مگر آنکه وزرات مذکور عدم لزوم کسر مالیات را تایید نماید.
- ارائه صورتحساب انجام کار و اخذ تائیدیه خریدار
- تامین مابه التفاوت مبلغ پیش پرداخت اولیه تا وجه مورد نیاز توسط مشتری و حواله وجه به ذینفع

واردات کالا و کالا / خدمات از طریق ثبت سفارش برات
تعریف : واردات بطریق فوق درمواقعی انجام می شود که اعتماد کامل بین طرفین قرارداد وجود داشته باشد.

در وصولی اسنادی، بانک بعنوان امین و واسطه بین خریدار و فروشنده عمل می کند، به دستور فروشنده اسناد را که حاکی از حمل کالا و یا انجام خدمات می باشد، در مقابل دریافت مبلغ بدهی و یا قبول برات به خریدار ارائه می نماید.

• اشخاص مشمول
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

• کالاهای مجاز
کلیه کالاهای مجاز طبق مقررات واردات و صادرات

• مراحل انجام کار
- مراجعه مشتری به وزارتخانه ذیربط و ارائه پروفرما و دریافت مجوز ورود کالا و یا کالا/خدمات
- مراجعه مشتری به وزرات بازرگانی و اخذ مجوز ورود کالا
- ارائه اوراق ثبت سفارش ممهورشده به مهر وزارت بازرگانی، پروفرما، بیمه نامه و درصورت نیاز، مجوزسازمان حمل ونقل و پایانه های کشوربه یکی ازشعب ارزی بانک ملت
- بررسی اهلیت اعتباری مشتری، صدورمصوبه اعتباری و تعیین درصد پیش پرداخت درصورت لزوم
- ابلاغ شماره برات به مشتری
- دریافت اسناد حمل منضم به برات از طریق بانک کارگزار
- درمورد بروات دیداری، تامین وجه توسط مشتری، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری و حواله وجه
- درمورد بروات مدتدار، قبولی نویسی توسط مشتری، تضمین پرداخت توسط بانک ملت (در صورت درخواست) ، ظهر نویسی و تحویل اسناد حمل به مشتری جهت ترخیص کالا

ضمانتنامه هاى ارزى

تعریف ضمانتنامه (Letter of Guarantee )

   ” ضمانتنامه بانکی، تعهدی کتبی و غیرقابل برگشت‏،‌ جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع ضمانتنامه می باشد، درصورتی که ضمانت خواه از انجام تعهدات خود برطبق قرارداد منعقده با ذینفع،‌ قصور نماید و یا به هر دلیلی نسبت به انجام قرارداد مربوطه استنکاف ورزد.“

انواع ضمانتنامه از لحاظ ماهیت
وارداتی
صادراتی

1. وارداتی
به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از یک بانک کارگزار خارجی بعنوان وثیقه (Collateral) به نفع خریداران/کارفرمایان ایرانی به ارز یا ریال صادر می شوند.

نکته
جهت اطلاع از اسامی بانکهای موردقبول بانک و همچنین جهت دریافت فرمهای استاندارد بانک و اطلاع از شرایط لازم در متن ضمانتنامه متقابل با اداره ضمانتنامه های ارزی در اداره کل عملیات ارزی تماس حاصل فرمایید.

2-صادراتی
به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانت خواه (و یا ارائه ضمانتنامه متقابل توسط یکی از بانکهای داخلی بعنوان وثیقه) به ارز یا ریال صادر می شوند.

ضمانتنامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم می شوند:
الف- ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
ب- ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور کالا
ج- ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی
ضمانتنامه های مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و سایر انواع ضمانتنامه صادر می گردد.

توجه
صدور ضمانتنامه های شرکت در مناقصه نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

خدمات اداره ضمانتنامه های ارزی
خدمات این اداره در زمینه صدور انواع ضمانتنامه های وارداتی شامل:
 • حسن انجام کار ________________________________________ Good Performance Guarantee
 • پیش پرداخت  __________________________________________ Advance Payment Guarantee
 • شرکت در مناقصه ________________________________________________ ‏‏Tender/Bid Bond
 • کسور وجه الضمان _________________________________________________ Retention Bond
 • گمرکی _____________________________________________ Temporary Import Guarantee


ضمناَ کادر متخصص این اداره آماده ارائه خدمات مشروحه ذیل می باشد

1. صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
2. صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز پیمانکاران‏،‌ مشاوران و سازندگان داخلی که اجراء کننده تمام و یا بخشی از پروژه های بین المللی در داخل کشور می باشند.
3. صدور ضمانتنامه های موردنیاز صادرکنندگان ایرانی جهت صدور کالا.
4. صدور ضمانتنامه های تعهد پرداخت ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی در قالب انواع قرارداد از جمله:
 •  Import Trade Financing Operation -ITFO
 •  Murabaha
 •  SUKUK
 •  (Export Finance Scheme (EFS

الف) ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی

مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گواهی تائید صلاحیت ضمانتخواه مبنی بر توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (حاوی سقف ضمانتنامه و ...)
اخذ مصوبه شماره 59339/ت 27213/ک مورخ 23/10/1382 هیئت محترم وزیران از کمیته ماده 19 مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران (حاوی سقف ضمانتامه و مبلغ کل قرارداد)
تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تائیدیه امضاء نامه ضروری است.) جهت ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت.
ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (درمورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه.

تائیدیه کمیته اعتباری بانک
پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتنخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.

تامین وثایق به شرح ذیل
 • میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و براساس توانمندیهای شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
 •نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانتنامه های خدمات فنی و مهندسی تا مبلغ پنجاه میلیون دلار
نیم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد و عهـده متقاضی ضمانتنامه می باشد.

ب ) ضمانتنامه های صادراتی موضوع کالا

مدارک موردنیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تائید صلاحیت متقاضی درخصوص توانایی اجرای قرارداد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط (حاوی سقف ضمانتنامه و ...)
تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (تائیدیه امضا‌ء نامه ضروری است).
ارائه تصویر اسناد مناقصه (در مورد ضمانتنامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد، یا اعتبار اسنادی و یا ابلاغیه ارجاع کار- بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها (در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه.
تائیدیه کمیته اعتباری بانک.
پس از اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد،
ضمانتنخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
مبنای تعرفه کارمزد براساس نوع و ترکیبی از وثایق و عهده متقاضی ضمانتنامه می باشد.

ج-ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
توجه : صدور انواع ضمانت نامه ها در این قالب تا مبلغ دویست هزار دلار نیازی به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
تکمیل فرم مشخصات ضمانتنامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تائیدیه امضا‌ء نامه ضروری است ). جهت ارائه به شعبه دارنده حساب شرکت.
ارائه تصویر اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها ( در مورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت ) در دو نسخه.
تائیدیه کمیته اعتباری بانک.


پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن براساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.
-میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و براساس توانمندیهای شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
-نرخ کارمزد سالانه این بانک جهت صدور ضمانتنامه های مورداشاره براساس نوع و ترکیبی از وثیقه و عهده متقاضی ضمانتنامه خواهد بود.
درصورت تودیع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت ارز یا معادل ریالی آن به نرخ روز نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان توسعه تجارت و کمیته اعتباری بانک نمی باشد.
جهت اخذ اطلاعات بیشتر با اداره ضمانتنامه های ارزی- اداره کل عملیات ارزی مستقر در ساختمان مرکزی فرصت تماس حاصل فرمایید.
نکته1: بانکها مجاز به صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت ارزی بابت تضمین وام، هرنوع تسهیلات ارزی دریافتی از موسسات، منابع مالی و بانکهای خارجی ”بجز مواردی که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واقع شده است، نمی باشند.“
نکته2: صدور انواع ضمانتنامه های ارزی موردنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی صرفاَ درصورت توثیق 100% عین وجه الضمان به ارز و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
نکته3: قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم در رابطه با اعتبار اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تامین می گردد و همچنین ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکهای ایرانی، شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی بلامانع میباشد.

ذخیره ارزی
   شرایط و ضوابط تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه به منظور حمایت و تأمین مـــالی بخشی از نیـازهای ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی تسهیــلاتی که از مازاد درامد حاصل از فروش نفت خام تأمین می گردد د ر چارچوب عقود و قوانین بانکداری اسلامی و آئین‌نامه‌های مصوب هیات امناء حساب ذخیره ارزی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دیداری براساس مقررات وا رد ات و صادرات کالا و خدمات اعطا می‌گردد.

اشخاص مجاز
اشخاص حقیقی و همچنین شرکت‌هایی که اکثریت سرمایه سهامی آنها متعلق به بخش خصوصی و یا تعاونی است.

بخش‌های مجاز
صنعت، معدن، کشاورزی، حمل و نقل و صدور خدمات فنی و مهند سی و خدمات (از جمله گرد شگری) و فناوری اطلاعات.

فعالیت‌های قابل قبول

1 -‌کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری د ر طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معد نی، کشاورزی، حمل و نقل، خد مات (از جمله گردشگری) و صدور خدمات فنی- مهندسی بخش‌های خصوصی و یا تعاونی.
2 - سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین‌آلات،د انش فنی و پرد اخت هزینه‌های نصب و راه‌اندازی مربوط به طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی،معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات و خد مات فنی- مهندسی.
3 - سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی موجود از جمله ساختمان، ماشین‌آلات و تأسیسات .
4 - طرح‌های سرمایه‌گذاری ارزآور و درامدزا در بخش خدمات (هتل‌سازی) و حمل و نقل (توسعه و تغییر و نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی و دریایی) توضیح: در کلیه موارد فوق، سرمایه‌گذاری د ر طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از اولویت برخوردار خواهد بود.
5 - سرمایه گذاری طرحهای کشاورزی با هدف توسعه صادرات
6 – صدور ضمانت‌نامه برای شرکتهای ایرانی برنده د ر مناقصه‌های بین المللی
7 - طرحهای سرمایه گذاری مشترک که د ر چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تصویب برسند.
8 - اعطای تسهیلات د ر قالب اعتبار فروشنده(Supplier`s Credit) به صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور تشویق و توسعه صادرات غیر نفتی.

نرخ سود تسهیلات ارزی

1 - بطور عام نرخ بین بانکیLibor شش ماهه به اضافه 2 واحد درصد یا (CIRR) به اضافه 2 واحد درصد در سال خواهد بود.
2 - نرخ سود طرحهای استانها و مناطق کمتر توسعه یافته، 3 واحددرصد.
3 - نرخ سود تسهیلات دارای شرایط ترجیحی شامل صنایع کشتی سازی (ساخت شناورهای 140 تا 2000 تنی بنفع سازند گان د اخلی) ، بازسازی صنایع نساجی و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور ( هوائی، ریلی،جاده ای و دریایی) 3 واحد د رصد.

مدت تسهیلات

1 –حداکثر مدت تأمین مالی هر طرح، از 8 سال تجاوز نخواهد کرد که تا 3 سال آن دوره مشارکت مدنی (سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی) و 5 سال بقیه دوران بهره برداری (بازپرداخت) خواهد بود.
2 - مجموع دوره برای مناطق کمتر توسعه یافته و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تا 10 سال مجاز است.
3 - دوره استفاد ه از تسهیلات ترجیحی بخش نساجی،حد اکثر 3 سال ، دوره مهلت،حد اکثر یکسال و د وره بازپرد اخت ، حداکثر 4سال بعد از خاتمه مهلت خواهد بود.
4 – حداکثردوره تامین مالی تسهیلات دارای شرایط ترجیحی صنایع کشتی سازی بنفع سازند گان د اخلی ، 12سال خواهد بود.

انواع وثائق هریک از د ارایی ها و ابزارهای زیر به تشخیص بانک بعنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد:

1 - زمین
2 - ماشین آلات و تجهیزات
3 - سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
4 - سهام شرکتهای خارج از بورس
5 - تضمین بانکی و اعتبارات اسنادی معتبر بانکهای خارجی به نفع متقاضی ایرانی
6 - اسناد قابل وصول
7 – سفته مدیران شرکتها
8 - پروانه بهره برداری از معدن
9 - صورت وضعیت های تایید شده و بدهی های قطعی دستگاههای اجرایی دولتی به متقاضی همراه تاییدیه ذینفع مبنی بر انتقال منابع متضمنه به بانک
10 - اوراق مشارکت خصوصی
11 - هر نوع تضمین دیگری که برای بانک قابل قبول باشد

دوران بازپرداخت

1 - بازپرد اخت تسهیلات استفاد ه شد ه به اقساط شش ماهه خواهد بود.
2 - پس از سه ماه از تاریخ انعقاد قرارد اد مشارکت مد نی نسبت به ماند ه استفاد ه نشده تسهیلات ارزی هزینه تعهد به میزان 125/0 د رصد د ر سال تعلق خواهد گرفت.
3 - سود تسهیلات اعطایی د ر پایان هر شش ماه نسبت به ماند ه استفاد ه شد ه از تسهیلات محاسبه و به حساب تعهد تسهیلات گیرند ه منظور خواهد شد.

حدود اختیارات بانکهای عامل ، کارگروه تخصصی و هیات امنای حساب ذخیره ارزی

1 – بررسی طرحهای سرمایه گذاری د ر بانکهای عامل با هزینه ارزی کمتر از 30 میلیون د لار
2 – بررسی طرحهای سرمایه گذاری د ر کارگروه تخصصی با هزینه ارزی بین 30 میلیون تا 50 میلیون د لار
3 – بررسی طرحهای سرمایه گذاری د ر هیات امنای حساب ذخیره ارزی با هزینه ارزی بیش از 50 میلیون دلار خواهد بود.

مراحل اجرائی اعطای تسهیلات به مشتری در شعب ارزی، مدیریت شعب مربوطه، اداره کل اعتبارات، دفتر هیأت مدیره از محل حساب ذخیره ارزی

1 - مراجعه مشتری به شعبه و ارائه تقاضانامه خود مبنی بر دریافت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی
2 - ارائه تقاضانامه مشتری به همراه نوع وثایق تسهیلات به واحد کارشناسی مدیریت شعب مربوطه
3 - موافقت مد یریت شعب و ارائه مراتب به اداره کل اعتبارات
4 - تهیه گزارش کارشناسی از سوی اداره کل اعتبارات پس از اخذ تائیدیه قیمت و نوع ماشین آلات موضوع پروفرم / پروفرمهای ارائه شده ، از شرکتهای بازرسی کننده مجاز و یا گمرکات کشور
5 - اخذ مجوز از وزارتخانه ذیربط توسط مشتریان
6 - صدور مصوبه هیات مد یره محترم بانک
7 - صدور اعلامیه مسد ودی ارز توسط واحد کارشناسی تامین ارز طرحها-اداره کل خارجه
8 - انعقاد قرارد اد مشارکت مدنی فی‌ مابین مشتری و شعبه
9 - تهیه اوراق ثبت سفارش بازرگانی و ارائه آن به اداره عملیات ارزی جهت ممهور شدن به مهر تخصیص ارز از محل حساب ذخیره ارزی
10 -گشایش اعتبار اسنادی

فایناس
   آنگونه که در ایران متداول گردیده ، فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایه ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت ، وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی اطلاق می گردد.

فعالیت های قابل قبول
اجرای پروژه های جدید زیربنایی/ تولیدی و طرحهای توسعه ای
خرید تکنولوژی و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی

واجدین شرایط
اشخاص حقوقی دولتی/ خصوصی

سقف پرداخت
معمولاً 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری /پروفرم و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.

روش پرداخت
به طور معمول ابزار پرداخت ، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد:
15 درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت
85 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس

با توجه به ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور،گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موکول به ارائه تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت در سررسیدهای مقرر خواهد بود.

نرخ سود تسهیلات
سود تسهیلات بر اساس نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) و یا نرخ ثابت (CIRR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (MARGIN) که معمولاً 5/0 درصد نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات می باشد ، محاسبه می گردد. ضمناً سایر هزینه ها از جمله هزینه مدیریت در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ تسهیلات و هزینه تعهد نیز در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ استفاده نشده از تسهیلات اخذ می گردد.

دوره استفاده از تسهیلات
دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی بر اساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی های سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) تعیین می گردد.

دوره بازپرداخت
تعداد و توالی اقساط : بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می باشد.
سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از نقطه شروع بازپرداخت که با توجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می گردد.

وثایق اعتباری
اموال غیر منقول
سفته/برات
برگ سپرده
اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار
و سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک.


مراحل اعطای تسهیلات فاینانس

بخش دولتی

1. مراجعه متقاضی به دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه در خواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام سایر اسناد و مدارک مربوطه از جمله تاییدیه بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح و انعکاس مراتب از طریق هیات راهبری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی.
2. صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متقاضی و هیات راهبری.
3. اعلام تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر تامین اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات به بانک عامل.
4. پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسیهای جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری از سوی بانک عامل.
صدور مصوبه نهایی اعتباری منوط به ارائه تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. همچنین ارائه قرارداد اعتباری منعقده فیمابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی و یا تودیع وثایق کافی از سوی متقاضی الزامی است.
5. اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده (تایید شده از سوی وزاتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تاییدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات راهبری.
6. تعیین منبع تامین مالی کننده طـرح (Financer) از سـوی بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران و اعـلام بلامـانع بودن انعقـاد قرارداد فـرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به هیات راهبری.
7. انجام مراحل ثبت سفارش در اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح
8. انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهیهای اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانتنامه ( L.O.I (Letter of Inclusion تحت ضمانتنامه اصلی صادره وزارت مذکور (Sovereign Guarantee) و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهیهای ثبت آماری
9. صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی
10. حمل کالا ، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت
11. پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی
12. راه اندازی طرح
13. بازپرداخت اقساط و سودهای مترتبه

بخش غیردولتی

1. مراجعه متقاضی به دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و ارائه در خواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام سایر اسناد و مدارک مربوطه و انعکاس مراتب از طریق هیات راهبری به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت طرح و نیز به دستگاه اجرایی جهت اخذ موافقت در خصوص پذیرش طرح.
2. انجام بررسی های کارشناسی توسط دستگاه اجرایی و اعلام نظر به بانک عامل جهت انجام بررسی توجیه اقتصادی ، فنی و مالی طرح و نیز اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی مربوطه.
3. پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی از جمله توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح جهت انجام بررسی های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه اعتباری از سوی بانک عامل.
4. بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده (تایید شده از سوی وزاتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تاییدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات راهبری.
5. تعیین منبع تامین مالی کننده طـرح (Financer) از سـوی بانـک مرکـزی جمهوری اسـلامی ایـران و اعـلام بلامـانع بودن انعقـاد قرارداد فـرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به هیات راهبری.
6. انجام مراحل ثبت سفارش در اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح .
7. انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهیهای اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانتنامه L.O.I ) Letter of Inclusion) تحت ضمانتنامه اصلی صادره وزارت مذکور (Sovereign Guarantee) و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهیهای ثبت آماری .
8. صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانتنامه جهت اعتبار دهنده خارجی.
9. حمل کالا ، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت.
10. پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی.
11. راه اندازی طرح.
12. بازپرداخت اقساط و سودهای مترتبه.

ریفایناس
   اعتبار اسنادی ریفاینانس یا یوزانس داخلی اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده فی مابین دو بانک یا مؤسسه مالی تحت یک قرارداد (Agreement) اعطا می گردد. از طریق این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) د ر زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرد اخت می گردد سپس بانک گشایش کننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشند ه توسط بانک کارگزار ( Financier) را یکسال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت نموده وبازپرد اخت مینماید.
کلیه واردکنندگان اعم از تولیدی وتجاری جهت واردات کالا ، مواد اولیه، قطعات ید کی، ماشین آلات خطوط تولیدی وخدمات می توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یکساله اقد ام به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس نمایند .

اشخاص مجاز
اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از تولیدی وتجاری با سابقه اعتباری حداقل 5 سال ، تولید کنندگان و واردکنندگان دارو ومواد د اروئی ، خودرسازان وقطعه سازان

کالاهای مجاز
کالا، مواد اولیه ، قطعات یدکی ، ماشین آلات خطوط تولیدی وخدمات قابل ورود به کشور که استفاده از تسهیلات فوق برای آنها منع قانونی ندارد.

سقف تسهیلات
حداکثرتسهیلات ریفاینانس معاد ل80% مبلغ پروفرم/ قراردادتجاری منعقده می باشد.

روش پرد اخت
الف- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگام گشایش
ب- (10% ده درصد) هم ارزریالی اصل و فرع اعتباراسنادی بهنگام معامله اسناد.
ج- (80% هشتاد درصد) هم ارزریالی اصل و فر ع اعتباراسنادی بهنگام بازپرد اخت اقساط د رسررسیدهای پرد اخت ارز به کارگزار . این د رصد ها حسب اعتبار مشتری متغیر خواهد بود.

نرخ سود تسهیلات
سود تسهیلات براساس نرخ Libor ویا Euribor شش ماهه به اضافه حاشیه سودی که براساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات تعیین می شود ، محاسبه می گرد د.

مدت تسهیلات 

1- سررسید هر اعتبار اسنادی تحت قرارداد تسهیلات بر اساس شرایط تسهیلات مربوطه می باشد.
2- دوره باز پرد اخت تسهیلات: یک سال پس از پرد اخت وجه توسط کارگزار به فروشند ه / معامله اسناد

وثایق

1- اموال غیر منقول
2- سفته / برات
3- برگ سپرده
4- اوراق سهام شرکت
5- اوراق بهادار دولتی

جریمه تاخیر
جریمه دیرکرد معادل نیم درصد مازاد بر حاشیه سود به علاوه نرخ LIBOR/EURIBOR) )( نرخ تسهیلات)
می باشد.

مراحل اعطای تسهیلات ریفاینانس

1- مراجعه مشتری به شعبه ریالی که نزد آن حساب دارد و ارایه تقاضانامه استفاد ه از تسهیلات.
2- صدور مصوبه اعتباری توسط مراجع ذیربط (شعبه، مد یریت امور شعب، اد اره کل اعتبارات و هیأت مد یره بانک ملت) براساس حدود اختیارات تفویضی.
3- انعکاس تقاضا از طریق شعب ارزی به ضمیمه تصاویر مصوبه اعتباری ، اوراق ثبت سفارش و پروفرما به اداره کل عملیات ارزی و یا اداره کل خارجه
4- تخصیص خط اعتباری از محل قراردادهای منعقده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط اد اره کل عملیات ارزی و یا اختصاص خط اعتباری توسط اد اره کل خارجه از محل قراردادهای منعقد ه بانک ملت .
5- ارائه بیمه‌نامه، تأمین هزینه گشایش و پیش‌پرد اخت به میزان 10 د رصد اصل و فرع اعتبار اسنادی توسط مشتری و متعاقباً افتتاح اعتبار اسنادی از طریق ارسال پیام سوئیفتی
6- صدور گواهی ثبت آماری توسط اد اره کل عملیات ارزی بانک ملت پس از دریافت نسخ سند گشایش اعتبار، اوراق ثبت سفارش و پروفرمای مربوطه از شعب ارزی.
7- ارائه نسخه‌ای از پیام سوئیفتی گشایش اعتبار به اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور Letter Of Inclusion برای آن دسته از قراردادهایی که نیاز به صد ور LOI د ارند.
8- تأمین 10درصد اصل و فرع اعتبار توسط مشتری در زمان معامله اسناد، ظهرنویسی و تحویل اسناد به مشتری.
9- تأمین 80 درصد مابقی اصل و فرع اعتبار توسط مشتری د ر سررسید پرد اخت وجه به کارگزار

تسهیلات صادراتی در قالب اعتبار خریدار از محل منابع داخلی بانک

بخش اول - شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات
موضوع تسهیلات

   تسهیلات فوق برای صادرات کالا و خدماتی قابل اعطا است که حداقل 60 درصد ارزش کالاها و خدمات با استفاده از امکانات و توانایی های داخلی قابل ارائه باشند. تشخیص این امر در مورد کالا ، خدمات فنی و مهندسی به ترتیب بر عهده دستگاه ذیربط و کمیته موضوع ماده 19 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی می باشد.

نوع ارز و واحد محاسبات

1) اعطای تسهیلات به پوند انگلیس ، یورو ، فرانک سوئیس ، کرون دانمارک ،‌ ین ژاپن ، کرون سوئد و درهم امارات مجاز است و گشایش اعتبار اسنادی صادراتی به همان ارز پروفرم / قرارداد تجاری یا صورت وضعیت های انجام کار نیز به همان ارزها می بایست انجام پذیرد.
2)  بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده شده به همان ارز پرداخت شده خواهد بود.

نرخ سود تسهیلات اعطایی
 نرخ سود تسهیلات اعطایی به متقاضیان استفاده از تسهیلات به طور عام معادل نرخ بهره بین بانکی اتحادیه اروپا   (EURIBOR) به اضافه 2 (دو) درصد برای ارز یورو و نرخ بین بانکی ارزهای مربوطه در بازار بین المللی (LIBOR ) به اضافه 2 (دو) درصد در سال برای سایر ارزهای مجاز خواهد بود. نرخ بهره بر اساس سال 360 روزه محاصبه می گردد (به استثنای ارزهای ین ژاپن و پوند استرلینگ که سال 360 روزه ملاک محاسبات خواهد بود).

مدت تسهیلات
مدت تامین مالی از محل خطوط اعتباری کوتاه مدت (ریفاینانس) ، حداکثر یکسال خواهد بود.


بخش دوم : مراحل اجرایی اعطای تسهیلات

1. ارائه پروفرم / انعقاد قرارداد تجاری با خریدار خارجی.
2. استعلام بانک طرف قرارداد از اداره کل خارجه در خصوص امکان استفاده از تسهیلات فوق جهت خریدار مربوطه
3. اعلام تایید امکان استفاده از تسهیلات توسط اداره کل خارجه به کارگزار خارجی پس از دریافت تاییدیه اداره کل اعتبارات مبنی بر رعایت شرایط حداقل درصد ارزش کالاها و خدمات مذکور در موضوع تسهیلات
4. دریافت اعتبار اسنادی دیداری صادراتی توسط واحد ارزی شعبه به نفع صادرکننده ایرانی
5. ابلاغ اعتبار اسنادی صادراتی توسط واحد ارزی ذیربط به صادرکننده مربوطه
6. حمل کالا / انجام خدمات مربوطه توسط صادر کننده ایرانی
7. ارائه اسناد حمل کالا / صورت وضعیت های انجام خدمات توسط صادرکننده ایرانی به واحد ارزی شعبه و کنترل اسناد و تطبیق آن با شرایط اعتبار اسنادی حداکثر ظرف 5 (پنج) روز کاری
8. پرداخت وجه به صادرکننده با کسر مبلغ هزینه پوشش در سررسید
9. مطالبه وجوه در سررسید توسط واحد ارزی شعبه طبق شرایط مندرج در اعتبار اسنادی

 بند (2-6) آیین نامه تامین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب 04/07/1383 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه 1167/60 مورخ 10/09/83 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی طی بخشنامه 122/4 مورخ 04/11/83 اداره کل خارجه
 کمیته ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،‌ دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی – صادراتی مربوطه تشکیل  می گردد. دبیرخانه کمیته یادشده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می باشد. این کمیته در موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
الف- تصمیم گیری در مورد نحوه هزینه نمودن موضوع ماده (15) این آیین نامه .
ب- تعیین سقف اعتباری و ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چارچوب این آیین نامه حسب مورد برای هریک از صادرکنندگان.
ج- نظارت بر حسن اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می شود.
ماده 19 پیوست شماره (1-9) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی 

[ سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹ ] [ 13:58 ] [ اسماعیل زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مطالب این وبلاگ هیچگونه ارتباطی با سایت بانک ملت ندارد.

نویسنده وبلاگ : محمدرضا اسماعیل زاده


statistics

قالب وبلاگ

آمارگیر وبلاگ